Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Henryk Hollender Henryk Hollender

Zakres działalności:
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biblioteki cyfrowe
Budownictwo biblioteczne
Księgoznawstwo
Tłumaczenia angielski>polski, polski>angielski

Activities:
Library and Information Science and Management
Digital Libraries
Library Buildings
History of the Book
Translating: English>Polish, Polish>English

Krótki życiorys:
Studia: Bibliotekoznawstwo; Dziennikarstwo -- Uniwersytet Warszawski, Kent State University, Kent, Ohio. Doktorat nauk humanistycznych UW: 1985. Wykładowca bibliotekoznawstwa tamze. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: 1992-2003. Obecnie: Dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej. Autor licznych publikacji i przekładów.

Brief Resume:
Studies: Library Science; Journalism -- Warsaw University, Kent State University, Kent, Ohio. Doctorate in humanities, Warsaw University: 1985. Lecturer in Library Science, Warsaw University. Director, Warsaw University Library, 1992-2005. Current position: Director, Lublin University of Technology Library. Author of numerous publications and translations.

 
 
 
 
Henryk Hollender
Warszawa, Lublin ; tel. +48 81 5374664, fax +48 81 5374677
e-mail: , www: